Lotus leaf bag/ Túi lá sen

1. 100% natural material/ Nguyên liệu tự nhiên

2. Loading weight/ Túi đựng: 5Kg

Category: